Reverse charge – změny k únoru 2016

únor změny v reverse charge
Tak nám vláda vymyslela změny v oblasti tuzemského reverse charge. S účinností od února 2016. Na základě návrhu MF schválila 13.1.2016 vládní nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Změny v reverse charge

O co vlastně jde. Popravdě není to nic drakonického. Jaké změny nás tedy v únoru v oblasti reverse charge čekají.

Vládní nařízení ze dne 13.1.2016

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., se mění takto:

  1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při

  1. převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  2. dodání certifikátů elektřiny,
  3. dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.“.
  1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud se plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, dohodnou písemně, že na zdanitelné plnění, kterým je dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží nižší, než je částka uvedená v odstavci 2, použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.

K tuzemskému reverse charge od února 2016 přibylo i dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi, který se obchodováním s těmito komoditami zabývá. Informaci o tom, jak takového obchodníka poznat najdete v odstavci č.1 bod 3. Pokud se v této definic nepoznáte (což je velmi pravděpodobné) tak nejste obchodník s elektřinou nebo plynem a tato záležitost se vás nijak netýká. Na vašem vyúčtování nebo platbách záloh za elektřinu či plyn se nic nemění.

Nicméně nový odstavec 5 v § 2 je zajímavější. Týká se již existujících přenosů daňové povinnosti definovaných  v § 2. vládního nařízení ze dne 22. prosince 2014. Tam najdete všechny ty obiloviny, technické plodiny, kovy, mobilní telefony a další komodity u kterých se režim přenesení daňové povinnosti použil, pokud celková částka základu daně dodávaného zboží překročila 100 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že se neustále objevovaly problémy s určením limitu, tak se vláda rozhodla nám zjednodušit život. Pokud se dohodnete se svým obchodním partnerem, tak můžete u těchto vybraných komodit použít institut přenesení daňové povinnosti i v případě, že je plnění nižší než 100 000 Kč. Podotýkám, že dohoda musí být učiněna písemně. V praxi pravděpodobně formou nějakého dodatku ke smlouvě.

Nedivte se tedy, pokud vám začnou na účtárnu chodit faktury s přenesenou daňovou povinností i za notebook za 15 000. To jenom některý z vašich obchodníků podepsal u dodavatele dodatek, který takovou fakturaci umožňuje a vám nikdo nic neřekl. Zkontrolujte, jestli taková dohoda, či dodatek, opravdu existuje a dál postupujte stejně jako doposud.

Pokud si přejete přečíst oslavnou ódu na to, jak novinka zachrání státní rozpočet, tak nabízím odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva financí.

A také odkaz přímo na materiál předložený vládě.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: