Změny v kontrolním hlášení od 29.7.2016

Změny v kontrolním hlášení od 29.7.2016

Patrně jste si toho nevšimli (stejně jako drtivá většina ostatních), ale máme tady účinnou novelu zákona o DPH. Je dovedně schovaná. Poslanci ji ukryli do zákona č. 243/2016 Sb. pojmenovaného „Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona“. Najdete v něm spoustu krásných věcí. Změny v puncovním zákoně, notářském zákoně, veterinárním zákoně, zákoně o rybářství….. A v části třicáté třetí i změny zákona o dani z přidané hodnoty. V této části najdeme i významné změny v kontrolním hlášení od 29.7.2016.

Změny v kontrolním hlášení od 29.7.2016

Co vás jistě nepřekvapí (nějakou tu zkušenost s tvůrci legislativy už máme) je skutečnost, že většina změn v této novele nijak s celní problematikou nesouvisí i když je součástí zákona o změnách v celním zákoně.

Co v novele najdeme? Pro nás nejdůležitější jsou změny v kontrolním hlášení. Co by vás překvapit ale mohlo je to, že změny jsou většinou pozitivního charakteru.

Lhůty

35. V § 101g odst. 3 se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.
§ 101g řeší odpovědi na výzvu správce daně. Dnes tam tedy najdete následující:

(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

Není to krásné? Je to krásné. Už to není 5 kalendářních dnů, ale 5 pracovních dnů. Lhůta nijak dlouhá, ale přece jenom už ne šibeniční.

A máme tady úplně nové dva paragrafy:

Sankce a pokuty

§ 101j  Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.
§ 101h odst. 1 písm. a) hovoří o pokutě 1 000 korun za kontrolní hlášení pozdě podané, ale bez výzvy k podání od správce daně (pokud jej plátce dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván). Tedy jednou ročně můžete podat kontrolní hlášení s nějakým tím malým zpožděním zadarmo. Pokud si toho správce daně nevšimne a nevyzve vás k podání. Ale přece jenom jim nějakou tu dobu trvá, než si všimnou. Tohle je určitě také pozitivní změnou.

A tím výše zmíněným druhým novým paragrafem je 101k

§ 101k  Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

(1) Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).
(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.
(3) Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.
(4) Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Písmena b) až d) v §101h odst.1. jsou ostatní pokuty za nepodané kontrolní hlášení.
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Tedy správci daně dostávají možnost vám pokutu celou, nebo její část odpustit. Což dříve nemohli. Samozřejmě jestli ji opravdu odpustí, nebo vaši žádost zamítnou, je věc druhá. Ale už samotná možnost zaslat na finanční úřad poníženou supliku a prosit v ní o odpuštění je víc než to, co jsme měli doposud.

 A ještě něco málo dobrých zpráv, které najdete v přechodných ustanovení

4. Při posouzení splnění podmínky podle § 101j zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud jste podali pozdě kontrolní hlášení někdy před 29.7.2016, tak toto pozdní podání se nepočítá do limitu jednoho tolerovaného pro odpuštění pokuty. Do konce roku můžete ještě jedno podat pozdě beztrestně.

5. Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a o které nebylo rozhodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud jste už před 29.7.2016 kontrolní hlášení pozdě podali, ale správce daně vám ještě na tu tisícovku neposlal platební výměr (a on nejspíš neposlal), tak už vám ho poslat nemůže. Generální pardon. Všechno zlé zapomenuto.

6. Ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i v případě pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tedy můžete požádat o prominutí pokut i u pokut které vznikly již před 29.7.2016 a které se podle tehdejšího znění zákona prominout nemohly. Tedy máte ještě 3 měsíce na zaslání žádosti o prominutí.

A k tomu ještě jedna pozitivní informace

Finanční správa slibuje vydání metodického pokynu ve kterém bude definovat podmínky za kterých bude možné plně, nebo částečně pokuty promíjet. Tedy už předem budete moci odhadnout své šance na prominutí pokuty u správce daně.

Samé pěkné věci nám vrchnost připravila. Jen tak dál.

Novela zákona o DPH na serveru zakonyprolidi.cz

 

Mohlo by se vám líbit...

1 komentář

  1. Blanka Jindrova napsal:

    Dobrý den, velice Vam dekuji za Váš blog. Nyní jste mne potěšil jako první a (asi i posledni) tento den. Prosim piste casteji. Libi se mi Vase ironicke poznamky a odbornost. Blanka J

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: