Reklama na Internetu a daně

Reklama na Internetu a daněReklama na internetu a daně z pohledu živnostenského zákona, zákona o dani z příjmů a DPH. Jak na Google Adsense, kdy je třeba živnostenský list, jak využít osvobození od daně z příjmu, co jsou to příležitostné příjmy.

Reklama na internetu a daně

Budeme se bavit o situaci, kdy máte k dispozici nějakou svoji stránku (blog, diskuzní fórum) a přemýšlíte o možnosti využít její reklamní potenciál. Tedy nabídnout svým čtenářům něco reklamy a přilepšit si do rozpočtu. Možností je celá řada. Od Google Adsence, přes různé affiliate programy až po prodej reklamních článků. Výše příjmů záleží na výběru vhodné reklamy, počtu čtenářů a zpravidla i na jejich ochotě na reklamu klikat. Nejdříve něco o podnikání v internetové reklamě z pohledu Živnostenského zákona

Živnost Ano či Ne

Bohužel ve většině případů spíše ANO.  V zákoně č.455/1991 Sb. v paragrafu druhém najdete následující:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pokud někomu poskytujete reklamní prostor za úplatu, tak to činíte za účelem dosžení zisku. Činnost provádíte vlastním jménem a na vlastní odpovědost a samostatně (neprovádíte ji pro svého zaměnstnavatele) a též ji provádíte soustavně.

Jediné, co se zpochybnit dá je soustavnost činnosti. Pokud si celou záležitost hodláte jenom vyzkoušet, za úplatu poskytnete někomu na dva měsíce banner a zinkasujete za to nějaký malý peníz, tak se asi o činnost soustavnou jednat nebude. Tedy nepotřebujete ani živnostenský list. Soustavnost se zpravidla vykládá jako úmysl činnost opakovat. Kupříkladu pokud umíte opravit televizi, kamarádovi se tento přístroj rozbije a vy ho opravíte za úplatu, tak se jestě nejedná o soustavnou činnost. A o soustavnou činnost se nebude jednat ani v případě, kdy se podobný malér stane za 3 měsíce druhému kamarádovi a i jemu televizi za úplatu opravíte. Je zde prvek náhody, nikoliv úmysl. Ale pokud si dáte inzerát, že opravujete televize a začnete brát komerční zakázky, tak se už o činnost soustavnou jednat bude.

Existují i výklady, které definici soustavnosti opírají o výši příjmu, ale v tomto případě bych byl velmi opatrný a raději se držel definice soustavnosti jako úmyslu činnost opakovat.

Tedy na vyzkoušení, zda pro vás má tato činnost vůbec smysl, živnostenský list potřebovat nebudete. Pokud celou záležitost ale začnete brát vážně a naznáte že příjmy z ní jsou pro vás zajímavé, tak je potřeba si založit živnost.

Pokud si živnost budete zakládat, tak postačí volná živnost. Což je vlastně všechno ostatní krom živností vázaných, řemeslných a koncesovaných. V příloze č.4 živnostenského zákona najdete co všechno tam vlastně patří. Nám se bude hodit bod 66.  Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. Nicméně stačí vám jedna volná živnost na všechny činnosti uvedené v příloze č.4. Stačí se zastavit na živnostenský úřad, promluvit s vlídnou úřednicí a zaplatit 1000,- Kč. Všechno ostatní za vás zařídí dobrotivá státní mašinerie. Včetně toho, že za vás vyřídí vše potřebné i na finančním úřadě, sociální správě a u zdravotní pojišťovny.

Co se týče samotné praxe, tak mnoho zadavatelů reklamy (to jsou ti, kteří vám budou platit) živnostenský list na vaší straně vyžadují. Přesněji vyžadují vaše IČO, ke kterému se dostanete po založení živnosti. Ale není problém najít takové zadavatele, kteří jsou ochotní to s vámi zkusit i s jako fyzickou osobou-občanem bez živnostenského oprávnění.

Daň z příjmů

Reklama na Internetu a daně. A teď jsem se konečně dostali k těm daním. Pokud jste si prodej reklamy jenom zkoušeli a dostali nějaké peníze, tak nebudete mít žádný problém ani s daní z příjmů. Zákon č.586/1992 Sb. v paragrafu desátém říká:

Ostatní příjmy

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,

Je to moc hezký pragraf. Zejména jeho třetí odstavec, který k příležitostným příjmům doplňuje:

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
 
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,

Ty včely nás nijak nerozhodí, ale pokud jde o příležitostný příjem (řekněme o nesoustavnou činnost dle živnostenského zákona) a součet příjmů z těchto činností byl za celý rok nižší, než 30 000,- Kč, tak se z těchto příjmů žádná daň neplatí. Dokonce ji není třeba ani nijak a nikde přiznávat.

Pokud by šlo ale o činnost soustavnou, vykonávanou na základě živnostenského oprávnění, tak už bychom zdaňovat měli. A to podle § 7 Zákona o dani z příjmu. Ve zmíněném § 7. najdete i odstavec 7, který říká:

(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1600000 Kč,

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1200000 Kč,

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600000 Kč,

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.

Vzhledem k tomu, že náklady budete mít jenom zanedbatelné, je velmi výhodné využít nákladové paušály. Tedy přiznáte příjmy a bez dokladování čehokoliv určíte, že 60% z příjmů jsou náklady. Zbývajících 40% tedy bude ziskem a ten zdaníte aktuální sazbou daně z příjmu fyzických osob.

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud pro vás bude reklamní činnost pouze přivýdělkem, tedy máte k tomu ještě nějakou jinou hlavní činnost (stálé zaměstnání se hodí), tak si významně zjednodušíte život. Nezapomeňte se o tom zmínit na Živnostenském úřadě, až si živnost budete vyřizovat.

Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2014 se SVČ považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ, v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek,
  • měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem podle ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Rozdíl mezi podnikáním na hlavní a vedlejší činnost je u placení zdravotního a sociálního pojištění zásadní.

U vedlejší činnosti nemusíte platit v prvním roce podnikání zálohy na sociál a zdravotní. V dalších letech vám budou tyto zálohy předepsány dle skutečně dosaženého zisku v prvním roce. Nemusíte tedy platit minimální (poměrně vysoké) zálohy. Pokud budete mít zisk v prvním roce dostatečně nízký, tak vám zálohy na sociál nemusí předepsat vůbec. Jak vidno podnikání na vedlejší činnost přináší nemalé výhody.

Jak vidno, tak reklama na internetu a daně není nic složitého. Alespoň prozatím.

DPH

Pokud fakturujete jenom českým subjektům, tak nás DPH nijak nemusí trápit. Plátci nemusíte být. Můžete, ale nemusíte. Nicméně lehce narazíte v případě, že budete fakturovat zahraničním plátcům. což se lehce může stát. Takový Google, nabo Facebook s vámi komunikují ze svých poboček ze zahraničí.

Pokud tedy využíváte Google Adsense, tak budete fakturovat Googlu do Irska.

Čímž se stanete  tak zvanou identifikovanou osobou, která bude podávat přiznání k DPH a Souhrnná hlášení na finanční úřad. Identifikovanou osobou se stáváte dle §6i, a to ode dne poskytnutí služby. Registraci dle § 97 musíte podat finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy se stanete identifikovanou osobou. Máte na výběr ze dvou možností, buď jste plátce DPH (dobrovolně či povinně), nebo jste neplátce DPH (pro tuzemsko) a zároveň identifikovaná osoba.

Identifikovaná osoba je vlastně něco mezi plátcem a neplátcem. Pro tuzemsko zůstává neplátce, ale pro zahraničí se tváří jako plátce. Nemusíte tedy vlastně nic zdaňovat (ani tuzemské, ani zahraniční plnění), nemůžete si ani nárokovat nic z tuzemských plnění na vstupu, ale musíte vybojovat „papírovou válku“ a podat příslušné formuláře.

Tedy podat přiznání k DPH, kde v příslušných kolonkách uvedete osvobozená plnění pro zahraniční plátce a tato vykážete i v dalším výkazu (Souhrnném hlášení). Postačí čtvrtletně. Není to nic kritického, nebo zásadního. Je to jenom nějaké papírování, které je potřeba udělat a na které je neradno zapomenout.

Co řící závěrem. Reklama na internetu a daně spolu nejsou v příkrém rozporu. Můžete podnikat i bez toho, aby vám papírování sebralo víc času než podnikání.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: