Změny v sociálním pojištění 2016

Sociální pojištění 2016

Sociální pojištění 2016

Co je nového v oblasti sociálního pojištění pro rok 2016. Změny až tak zásadní nejsou, přesto se jich několik najde.

Změny sazeb pojistného

Od 1. ledna 2016 budou sazby pojistného upraveny stejným způsobem jako před zavedením důchodového spoření. U všech zaměstnanců účastných pojištění bude sazba pojistného opět činit 6,5 % z vyměřovacího základu. Sazba pojistného u zaměstnavatele se nemění.

Pro osoby dobrovolně důchodově pojištěné bude pro placení pojistného v roce 2016 platit pouze jediná sazba ve výši 28 % z měsíčního vyměřovacího základu. V roce 2016 činí jeho minimální výše 6 752 Kč a minimální výše pojistného 1 891 Kč.

Změny v pojištění OSVČ

Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2016 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, tzn. stejné jako v roce 2015. Nejvýznamnější změny v placení pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ tradičně nastanou po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného naposledy za měsíc prosinec 2015 (splatnost zálohy od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016). Za měsíc leden 2016 a následující platí pouze sazba ve výši 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (splatnost lednové zálohy je od 1. 2. 2016 do 20. 2. 2016).

Hlavní samostatná výdělečná činnost

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) již v roce 2015, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 (dále jen Přehled) platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně 1 943 Kč měsíčně.

V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a měsíce následující platí OSVČ zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 1 972 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní SVČ i nadále povinná.

Minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2015 činí 79 836 Kč, pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2016 bude minimální roční vyměřovací základ činit 81 024 Kč.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

OSVČ, vykonávající vedlejší SVČ již v roce 2015 s povinností platit zálohy na pojistné, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2014, minimálně 778 Kč.

V měsíci podání Přehledu a měsíce následující platí OSVČ zálohy podle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 789 Kč.

Zálohy na pojistné v roce 2016 bude OSVČ vykonávající vedlejší SVČ povinna platit, přihlásí-li se k účasti na pojištění pro rok 2016 nebo pokud dosáhl její daňový základ v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.

Minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2015 činí 31 944 Kč, minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2016 činí 32 412 Kč, rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší SVČ v roce 2015, je 63 865 Kč. Pro rok 2016 je tato částka 64 813 Kč.

Placení nemocenského pojištění

V platnosti zůstává stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění, účinného od 1. 1. 2014. Každá OSVČ si i v roce 2016 určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Měsíční základ nemůže být nižší než minimální (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než maximální základ stanovený dle počtu měsíců výkonu činnosti a výše určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, jestliže není starší tří let.

Např. určený vyměřovací základ z posledního Přehledu činí 120 000 Kč a výkon činnosti je 10 měsíců, maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 12 000 Kč (120 000 / 10).

Účastníkům důchodového spoření bude umožněno získat vyšší procentní výměru starobního důchodu (za každý celý rok doby důchodového pojištění se započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za dobu účasti na důchodovém spoření se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu). Podmínkou bude, že ve stanovené lhůtě doplatí rozdíl mezi nižším pojistným na důchodové pojištění, které platili jako účastníci důchodového spoření, a pojistným stanoveným pro pojištěnce, kteří nebyli účastníky důchodového spoření. Pojistné však budou moci doplatit až v roce 2017 v souladu se zákonem o zrušení důchodového spoření.

Změny pro zaměstnavatele

V návaznosti na ukončení důchodového spoření a změny v sazbách pojistného byl upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“, který klienti na webu ČSSZ budou mít k dispozici v polovině ledna. Nový tiskopis zaměstnavatelé použijí poprvé pro vykázání vyměřovacích základů a pojistného za měsíc leden 2016, tedy v období od 1. do 20. února 2016. Za prosinec 2015 je potřeba podat do 20. ledna 2016 tiskopis platný do 31. 12. 2015.

Kdo má v roce 2016 nárok na starobní důchod

Nárok na důchod budou mít v roce 2016 pojištěnci, kteří v něm dosáhnou důchodového věku a zároveň získají potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let.

Tisková zpráva Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016

Tisková zpráva  Zrušení důchodového spoření mění sazby důchodového pojištění

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: